www.mutw.mielec.pl

Nawigacja: MUTW » Działalność

Działalność MUTW w latach 2018-2023

Drukuj PDF

Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Mielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w dniu 3 marca 2018 roku wybrało na III kadencję władze w składzie:

Zarząd MUTW
Elżbieta Kwiatkowska – Prezes Zarządu
Grażyna Bieniek – Wiceprezes Zarządu
Barbara Gadomska – Wiceprezes Zarządu
Janina Wiącek – skarbnik
Maria Działowska- sekretarz
Teresa Paterak – Członek Zarządu
Maria Karaś – Członek Zarządu
Elżbieta Błasiak- Członek Zarządu
Maria Sowińska -  Członek Zarządu
Fryderyk Łakomy – członek Zarządu

Komisja Rewizyjna w składzie:
Feliks Czop – Przewodniczący Komisji
Renata Banaś – Z-ca Przewodniczącego
Alfred Kamiński - sekretarz

Szanowni Państwo, drodzy słuchacze, koleżanki i koledzy, kończymy III kadencję władz Stowarzyszenia Mielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Była to najdłuższa kadencja działalności obecnego Zarządu ze względu na wydłużenie podjęte uchwałą Walnego Zgromadzenia MUTW  w 2019r. o zmianie statutu,  mocą której wydłużono kadencję z 3 lat do 4 lat. Dodatkowo, z przyczyn od nas niezależnych, wydłużona została o kolejne 3 miesiące ze względu na trwającą pandemię w czasie której nie moglibyśmy zgromadzić się w odpowiedniej ilości wymaganej statutowo, a przepisy tarczy  antykryzysowej 4.0 Art. 25a  umożliwiały przedłużenie kadencji.

Tak więc obecny Zarząd  działał  4 lata i 3 miesiące. Była to najdłuższa w historii działalności Uniwersytetu kadencja, dodatkowo nietypowa, trudna z powodu  konieczności  okresowego zawieszania spowodowana pandemią, a tym samym trudność w realizacji założonych zadań.

Działalność poszczególnych sekcji zainteresowań odbywała się z wiadomych przyczyn w ograniczonym zakresie w latach 2020 i 2021.

Pomimo przerw w spotkaniach Zarząd pełnił swoje funkcje na bieżąco, pełniliśmy dyżury, przekazywaliśmy niezbędne , ważne informacje na naszą stronę i na tablice.

Przez całą kadencję Zarząd pracował społecznie, tak jak w czasie poprzednich kadencji.
A oto ważniejsze dokonania  w okresie I kadencji  działalności zarządu  MUTW jako stowarzyszenia:
Stan liczbowy członków Stowarzyszenia MUTW w trakcie trwania kadencji przedstawiał się następująco:
O2.03.2018,  początek kadencji - 380 członków  zwyczajnych i 3 honorowych
31.12.2021 - 412 członków zwyczajnych i 5 honorowych

Aktualnie stan członków na dzień dzisiejszy to: 422 członków zwyczajnych i 5 honorowych

1. Działalność edukacyjna

Podstawowa nasza działalność to działalność edukacyjna, którą   kontynuujemy w postaci cotygodniowych wykładów o różnej tematyce. W czasie III kadencji odbyliśmy w sumie 98 wykładów. Organizowane były również wykłady wyjazdowe: w 2019  1 wykład otwarty na AGH w Krakowie. Dwa wyjazdy  na Senioriadę  w 2019 i 2021, podczas których słuchacze uczestniczyli  w kilku panelach tematycznych.

Przerwę pandemiczną staraliśmy się nadrobić skracając okres wakacyjny do 1 miesiąca  po poluzowaniu obostrzeń, w roku 2021.

W ramach działalności edukacyjnej prowadzimy kursy języków obcych: angielski, niemiecki i rosyjski.

Począwszy od roku 2019 dużym zainteresowaniem cieszą się wszelkie kursy komputerowe. W kursie organizowanym przez Gminę Miejską Mielec  w ramach projektu „w sieci bez barier” uczestniczyło w sumie 43 osoby.

W roku 2021 po częściowym poluzowaniu obostrzeń wykorzystaliśmy wiele ofert  złożonych  w ramach projektów przez  zewnętrzne stowarzyszenia, finansowane  w większości ze środków  unijnych, ministerstwa pracy i polityki społecznej.
W  sumie z  kursów komputerowych skorzystało ponad 60 słuchaczy.
Aktualnie trwa kolejny kurs dla 24 osób.

2. Działalność w zakresie  kultury

W ramach tej działalności Zarząd organizował liczne wyjazdy  na koncerty, spektakle teatralne. W sumie w czasie III  kadencji zorganizowano  20 wyjazdów kulturalnych.

Oprócz organizowanych wyjazdów , w tym obszarze   aktywnie działają  grupy artystyczne:
Grupa teatralno-kabaretowa Senior Show -   41 występów
Chór Echo -  43 występy
Formacja Taneczna Gracja – 62 występy
W bieżącym roku udało nam się reaktywować grupę artystyczną i rękodzieła, gdzie powstają dzieła prezentowane na bieżąco naszym słuchaczom.
Również w bieżącym roku nową nazwę przyjęła sekcja literacka, na „sekcja miłośników kultury i sztuki, z nowymi założeniami.

3. Działalność turystyczna

W czasie III kadencji zorganizowaliśmy  19 wycieczek. W latach przed pandemią corocznie organizowaliśmy ok 8 wycieczek, natomiast w czasie pandemii o połowę mniej z przyczyn oczywistych. Aktualnie nadrabiamy, już jesteśmy po 2 wycieczkach.

4. Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia

W ramach tej działalność coraz  mocniej zwiększamy aktywność fizyczną słuchaczy.

Są to zajęcia:

- Nordic - walking – bardzo duże zainteresowanie słuchaczy

- tenis stołowy -  od 2018  w okresach  kiedy  były lub są dostępne stoły tenisowe w ZST, grupa spotyka się cotygodniowo na rozgrywkach tenisa.

- gimnastyka rekreacyjna- to wciąż rodzaj aktywności cieszący się największym zainteresowaniem pod czujnym okiem wolontariusza Adama. Słuchacze ćwiczą 2 razy w tygodniu w sali gimnastycznej klubu sportowego. Jest to grupa niekiedy do 90 osób.

- gimnastyka korekcyjna- kolejna aktywność fizyczna odbywająca się pod okiem profesjonalnej fizjoterapeutki 2 x w tygodniu  i ciesząca się dużym zainteresowaniem.

- wyjazdy na baseny mineralne do  Solca Zdroju  i Latoszyna.

Zorganizowaliśmy w sumie ponad 10  wyjazdów.

- sekcja rowerowa – aktywna nieustannie praktycznie przez cały rok i bez przerw na pandemię ze względu na rodzaj aktywności na powietrzu

- sekcja ogrodnicza- aktywność w ogrodzie, na powietrzu, spotkania na działkach, integracja, wymiana nasion i sadzonek nie tylko w grupie ogrodniczej lecz wszystkich słuchaczy, głównie przed wykładami.

Do aktywności fizycznej należy zaliczyć pikniki, rajdy, spartakiady jakie odbywały się na wyjazdach, w których MUTW brał udział w każdym roku  gdy nie było pandemii.

5. Integracja i pomoc koleżeńska, wolontariat

- Spotkania integracyjne organizowaliśmy kilka razy w roku z ograniczeniem w roku 2020 i 2021.Podczas tych spotkań słuchacze bawią się świetnie i cieszą się dużym zainteresowanie

- Pomoc koleżeńska na bieżąco czuwa nad słuchaczami, którzy wymagają wsparcia, pomocy w załatwianiu podstawowych spraw, Odwiedzają, rozmawiają telefonicznie, załatwiają wiele spraw prywatnych potrzebującym słuchaczom. Dodatkowo z okazji  świąt odwiedzają z życzeniami. Pomoc przy organizacji  spotkania 80+. Wsparcie przy organizacji spotkań integracyjnych.

- Wolontariat – szczególnie zaangażowanie w organizowaniu corocznej, szlachetnej paczki.

Nasi słuchacze na początku pandemii włączyli się spontanicznie w szycie maseczek dla szpitala w 2020r.  Uczestniczyliśmy w akcji Gaszyn Challange , wspierając chore dzieci.

Aktualnie odbywa się  duża pomoc   w zakresie Mielec dla Ukrainy, zarówno finansowa, rzeczowa , jak i  bezpośrednia w punkcie humanitarnym.

Obszerne, szczegółowe  informacje z działalności Zarządu  w poszczególnych latach były prezentowane na zebraniach sprawozdawczych.

6.Działalność na rzecz pozyskiwania środków:

W latach 2018-2021 ze źródeł zewnętrznych pozyskiwano środki na wsparcie realizacji zadań publicznych w ramach ogłaszanych konkursów:

- z gminy Miejskiej w Mielcu na zadanie pod nazwą „Działania na rzecz aktywizacji intelektualnej i społecznej osób starszych” coroczne wsparcie Gminy Miejskiej Mielec.- na III i IV  Mieleckie Dni Seniora organizowane wspólnie z Mielecką Radą Seniorów, konkurs grantowy- na spotkanie słuchaczy  80+ - mały grant
- pozyskane środki od sponsorów na organizowane dni seniora oraz na jubileusze grup artystycznych 2022.

7. W zakresie działalności organizacyjnej:

- uzyskaliśmy zgodę na korzystanie z większej Sali wykładowej ( nr 3), poprzednio nr 1 ( do 2018)  miała tylko 90 miejsc, aktualnie to 250 w normalnych warunkach.

- nowe warunki lokalowe w Centrum Integracji Organizacji Pozarządowych, które Gmina Miejska Mielec udostępniła nam od  15 września ubiegłego  roku. Rozwiązane zostały problemy lokalowe z jakimi borykaliśmy się. Odbywają się tam  większość zajęć .

Centrum Integracji Organizacji Pozarządowych- duże osiągnięcie w zakresie lokalowym. Mamy swoje miejsce, mamy gdzie planować zajęcia, spotykać się, ćwiczyć, rozwijać niektóre pasje, współpracować z młodszymi pokoleniami i innymi  stowarzyszeniami.

- reaktywacja sekcji artystycznej

- wzmożone kursy komputerowe

- pozyskanie sprzętu od sponsora ( rzutnik, sprzęt nagłaśniający)

- prowadzimy stronę internetową, jesteśmy na Facebook, gdzie zamieszczamy wszelkie bieżące informacje .

- dodatkowo umieszczane są relacje z zajęć w Centrum Integracji Organizacji Pozarządowych na Facebook, za pośrednictwem grupy młodzieży z doradczynią prezydenta ds. młodzieży z którymi nawiązaliśmy współpracę.

Nadal nie udało się  utworzyć zespołu zadaniowego , którego celem byłoby pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową, głównie w ramach konkursów grantowych.

Tak więc zadanie to spoczywało wyłącznie w obecnej kadencji na Prezesie,  co jest bardzo trudne . Nowe wyzwanie przed nowym Zarządem.

Prezes Zarządu
Elżbieta Kwiatkowska
<


Informacja sprawozdawcza z działalności Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku za  rok 2021

Mielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku kierując się celami zawartymi w statucie, prowadził  w roku 2021, działalność na rzecz aktywizacji ludzi starszych, przede wszystkim przez edukację, zachowanie i poprawę sprawności intelektualnej i fizycznej, a także rozwijanie pasji i zainteresowań słuchaczy. Kolejny rok odbywało się to w trudnych i ograniczonych warunkach.

W wersji stacjonarnej działaliśmy z przerwami, w okresach możliwych do organizacji takich spotkań i zajęć. Wykłady stacjonarne rozpoczęliśmy od 11 czerwca 2021, nadrabiając stracony czas, kontynuowaliśmy w okresie wakacyjnym do końca lipca. Nasza przerwa wakacyjna trwała tylko 1 miesiąc. Z dniem 10 września rozpoczęliśmy znów kolejne wykłady, a 1 października rozpoczęliśmy uroczystą inaugurację roku akademickiego 2021/2022. Od tej pory do końca roku cyklicznie spotykaliśmy się na wykładach i innych zajęciach w poszczególnych grupach.

W okresie zawieszenia i braku możliwości prowadzenia zajęć w poszczególnych grupach zainteresowań w pomieszczeniach, aktywność naszych grup prowadzona była w plenerze. Od maja kontynuowane spacery z kijkami pod fachowym okiem instruktorki w ramach akcji „Chodzę bo chcę” Również od maja grupa naszych słuchaczy kontynuowała zajęcia gimnastyczne  na powietrzu pod okiem fachowych instruktorów. W okresie jesienno-zimowym ćwiczenia zostały przeniesione do pomieszczeń „Centrum”, gdzie trwają do dnia dzisiejszego. Sekcja rowerowa  organizowała  wypady  długo dystansowe , gdy tylko pogoda dopisywała i tak nadal utrzymują. Tak więc aktywność fizyczna nie była zaniedbywana wśród seniorów.

Od miesiąca września wróciliśmy do normalnych zajęć wedle ustalonego harmonogramu w pomieszczeniach, co trwa z krotką przerwą do dnia dzisiejszego. Zostanie to przedstawione  w prezentacjo poszczególnych grup zainteresowań.

Dane statystyczne:

Stan członków Uniwersytetu  na koniec roku 2021:
412 członków zwyczajnych
5 członków honorowych

W okresie od stycznia  do grudnia 2021 Zarząd odbył 10 posiedzeń, na których podjęto 5  uchwał.

Działalność poszczególnych sekcji zainteresowań odbywała się z wiadomych przyczyn w ograniczonym zakresie lub wręcz zawieszona ,  co przedstawione zostanie poniżej:

I. Działalność edukacyjna i informacyjna

Podstawowy cel Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku jakim  jest działalność edukacyjna prowadzona w formie wykładów w każdy piątek tygodnia.

W sumie odbyliśmy 21 wykładów, spotkań  stacjonarnych w miesiącach  od  czerwca do grudnia

W okresie zawieszenia nasza działalność edukacyjna polegała na informacji i odsyłaniu do odpowiednich linków w celu skorzystania online z różnych  form edukacyjnych, zarówno za pośrednictwem tablicy ogłoszeń, jak i strony internetowej.

W okresie   zawieszenia zajęć stacjonarnych   i zamknięcia placówek kulturalnych do końca m-ca maja 2021. Zarząd pracował, cały czas, dyżury były pełnione.  Pierwsze spotkanie w plenerze zorganizowaliśmy w maju.

Za naszym pośrednictwem słuchacze uczestniczyli w kilku kursach komputerowych  ( Aktywni + (OSP, Klub Młodych Liderów, Artcom, który trwa nadal, organizowanych w ramach projektów przez  stowarzyszenia zewnętrzne. Również słuchacze korzystali i nadal korzystają z zajęć gimnastycznych organizowanych przez firmy zewnętrzne  w miesiącach letnich na powietrzu, natomiast w okresie zimowym w Centrum.

W   ramach  działalności edukacyjnej, w roku 2021dpiero w II semestrze prowadzone były  kursy języków obcych:

- języka angielskiego dla dwóch grup – początkujących i zaawansowanych ,
- języka rosyjskiego,
- języka niemieckiego

II. Działalność kulturalna

Kolejny, ważny obszar  działalności  MUTW to działalność kulturalna.
W tym obszarze naszej działalności  działają grupy artystyczne,

Grupa teatralno-kabaretowa „SENIOR SHOW”.

W ciągu roku 2021, w czasie pandemii grupa wzięła udział online w 29 Finale WOSP.

Ponownie, na żywo dali występ  na mieleckim rynku, w Forum Podkarpackich Rad Seniorów, w Inauguracji Roku akademickiego 2021/2022, VII Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Artystycznej  w Stalowej Woli, Inauguracja roku akademickiego w Dukli, występ w Kolbuszowej.

Chór ECHO

W roku ubiegłym  roku rozpoczął swoje próby już od września, w celu nadrobienia zaległości,

Koncertował na naszym Uniwersytecie z okazji Inauguracji Roku akademickiego 2021/2022,

Kolędował z okazji Swiąt Bożego Narodzenia.

Formacja Taneczna „Gracja”,

Kolejna grupa artystyczna praktycznie trenowała  cały czas w różnych miejscach, w czasie zamknięcia placówek kulturalnych. Natomiast od września rozpoczęła swoje zajęcia w normalnym trybie z choreografem. W roku 2021 występowała w różnych miejscach: Kolbuszowa Dolna, spotkanie Jubilatów mieleckich 50 lecie pożycia małżeńskiego, festyn na placu AK, forum Rad Seniorów z terenu województwa podkarpackiego, festyn rodzinny w Dulczy Wielkiej, Międzynarodowe Senioralia w Krakowie, Przegląd twórczości artystycznej w Stalowej Woli, inauguracja roku akademickiego MUTW,  inauguracja roku akademickiego w Dukli.

W  ramach działalności kulturalnej, w roku 2021 Zarząd zorganizował  3 wyjazdy do opery, teatru.

III. Działalność turystyczno-krajoznawcza

W zakresie  działalności turystycznej, w  roku 2021 zorganizowane zostały 4 wycieczki turystyczno-krajoznawcze: Kurozwęki-Szydłów, Sandomierz, Tarnów, Kraków-Senioralia

IV. Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia

W ramach tej działalności, działa wiele sekcji:

Zajęcia z gimnastyki rekreacyjnej, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem.  Odbywały się dewa razy w tygodniu pod trybunami MOSiR, dodatkowo w okresie letnim słuchacze korzystają z zajęć gimnastycznych pod okiem fachowego instruktora na Błoniach, na boisku szkolnym. W ramach projektów zewnętrznych korzystają z ćwiczeń w udostępnionych pomieszczeniach Centrum, przy ul. Skłodowskiej przez cały okres zimowy. Zajęcia prowadzi nasz  wolontariusz kol. Adam Skręt, nauczyciela gimnastyki.

Zajęcia ruchowe przy muzyce ( korektywa) odbywały się w miesiącach od września do grudnia, po udostępnieniu nam pomieszczeń w SCK i Centrum.

Nordic -  walking - grupa  skupia ok.30 osób, spacerują gdy tylko pogoda pozwala, średnio 2 razy w miesiącu, w czasie obostrzeń spacery po kilka osób, zgodnie z zaleceniami epidemicznymi.

Tenis stołowy,-  po przerwie uruchomiony od października.

W roku 2021 uruchomiliśmy wyjazdy na kąpiele siarkowe. Najpierw do Latoszyna Zdroju – 3 wyjazdy, oraz 2 wyjazdy do Solca Zdroju.

Sekcja rowerowa.  To sekcja, która , działa „bez hamulców”( wyłącznie z obostrzeniami), nieustannie. Grupa, która od wiosny do późnej jesieni ,kilka razy w tygodniu organizuje wycieczki rowerowe. Grupa liczy około 18 osób.  W roku 2021, tak jak w poprzednich latach  gdy tylko pogoda dopisywała pokonywali wiele kilometrów, zwiedzając lokalne  okolice i spędzając zdrowo i przyjemnie swój wolny czas.  Zasługują na wielkie uznanie w propagowaniu aktywności fizycznej seniorów.

V. Integracja, pomoc koleżeńska i wolontariat.

W 2021 roku zorganizowano 1 spotkanie integracyjne,

Sekcja pomocy koleżeńskiej, jest otwarta na:

- pomoc byłym samotnym słuchaczom MUTW

- towarzyszeniu w trudnych sytuacjach rodzinnych

- pomoc w  załatwianiu niektórych spraw urzędowych

- organizacja spotkań koleżeńskich i okazjonalnych

W tym trudnym okresie pandemicznym działalność tej sekcji jest nieoceniona. Szczegółowe sprawozdanie na naszej stronie internetowej.

- Sekcja ogrodnicza zajmuje się głównie wymianą sadzonek w odpowiednim okresie, a także dba na bieżąco dekorację kwiatową na stole podczas wykładów. Dodatkowo wzięli czynny udział w zorganizowanej Majówce w roku 2021

Pozostałe informacje:

W roku 2021 wychodząc naprzeciw słuchaczom, w względu na częściowe zawieszenie zajęć obniżyliśmy o 50% składkę członkowską . Oczywiście nie było to korzystna dla budżetu MUTW. Lecz lojalne względem słuchaczy.

Na uwagę zasługuje  udostępnienie od września 2021  obiektu przy ul. Skłodowskiej, gdzie powstało Centrum Integracji Organizacji Pozarządowych. Aktualnie większość zajęć odbywa się właśnie w tej lokalizacji. Jesteśmy za bardzo wdzięczni Władzom Miasta Mielca. Przenieśliśmy nasze biuro z ul. Biernackiego, tak więc jesteśmy częstymi użytkownikami w tym obiekcie.  Poza wykładami w SCK , i godzinne zajęcia korektywy, ze względu na liczną grupę, wszystkie zajęcia odbywają się w Centrum przy ul. Skłodowskiej 4.

Na uwagę i uznanie zasługują członkowie Zarządu, którzy pomimo sytuacji jaka nas zaskoczyła  mocno się angażowali aby podtrzymać naszą działalność w dozwolonym zakresie.

Słuchacze MUTW nie pozostawali bierni w trudnych chwilach:

Dziękuję Wam wszystkim drodzy słuchacze, że jesteście, że chcecie być aktywni, że poświęcacie swój czas na udział we wszelkiego rodzaju zajęciach, wyjazdach, że jest Wam to potrzebne, że oczekujecie na powrót do normalności.  Mamy nadzieję, że dane nam będzie funkcjonować w normalnych warunkach bez konieczności zawieszania zajęć.

Prezes Zarządu
Elżbieta Kwiatkowska