www.mutw.mielec.pl

Nawigacja: MUTW » Aktualności MUTW » Sprawozdanie z działalności MUTW za III kadencję

Sprawozdanie z działalności MUTW za III kadencję

Drukuj PDF

Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Mielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w dniu 3  marca 2018 roku wybrało na III kadencję władze w składzie:

Zarząd MUTW
Elżbieta Kwiatkowska – Prezes Zarządu
Grażyna Bieniek – Wiceprezes Zarządu
Barbara Gadomska – Wiceprezes Zarządu
Janina Wiącek – skarbnik
Maria Działowska- sekretarz
Teresa Paterak – Członek Zarządu
Maria Karaś – Członek Zarządu
Elżbieta Błasiak- Członek Zarządu
Maria Sowińska -  Członek Zarządu
Fryderyk Łakomy – członek Zarządu

Komisja Rewizyjna w składzie:
Feliks Czop – Przewodniczący Komisji
Renata Banaś – Z-ca Przewodniczącego
Alfred Kamiński - sekretarz

Szanowni Państwo, drodzy słuchacze, koleżanki i koledzy, kończymy III kadencję władz Stowarzyszenia Mielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Była to najdłuższa kadencja działalności obecnego Zarządu ze względu na wydłużenie podjęte uchwałą Walnego Zgromadzenia MUTW  w 2019r. o zmianie statutu,  mocą której wydłużono kadencję z 3 lat do 4 lat. Dodatkowo, z przyczyn od nas niezależnych, wydłużona została o kolejne 3 miesiące ze względu na trwającą pandemię w czasie której nie moglibyśmy zgromadzić się w odpowiedniej ilości wymaganej statutowo, a przepisy tarczy  antykryzysowej 4.0 Art. 25a  umożliwiały przedłużenie kadencji.

Tak więc obecny Zarząd  działał  4 lata i 3 miesiące. Była to najdłuższa w historii działalności Uniwersytetu kadencja, dodatkowo nietypowa, trudna z powodu  konieczności  okresowego zawieszania spowodowana pandemią, a tym samym trudność w realizacji założonych zadań.

Działalność poszczególnych sekcji zainteresowań odbywała się z wiadomych przyczyn w ograniczonym zakresie w latach 2020 i 2021.

Pomimo przerw w spotkaniach Zarząd pełnił swoje funkcje na bieżąco, pełniliśmy dyżury, przekazywaliśmy niezbędne , ważne informacje na naszą stronę i na tablice.

Przez całą kadencję Zarząd pracował społecznie, tak jak w czasie poprzednich kadencji.

A oto ważniejsze dokonania  w okresie I kadencji  działalności zarządu  MUTW jako stowarzyszenia:

Stan liczbowy członków Stowarzyszenia MUTW w trakcie trwania kadencji przedstawiał się następująco:

O2.03.2018,  początek kadencji - 380 członków  zwyczajnych i 3 honorowych

31.12.2021 - 412 członków zwyczajnych i 5 honorowych

Aktualnie stan członków na dzień dzisiejszy to: 422 członków zwyczajnych i 5 honorowych

Mielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku realizuje  podstawowe cele poprzez:

1. Działalność edukacyjna

Podstawowa nasza działalność to działalność edukacyjna, którą   kontynuujemy w postaci cotygodniowych wykładów o różnej tematyce. W czasie III kadencji odbyliśmy w sumie 98 wykładów. Organizowane były również wykłady wyjazdowe: w 2019  1 wykład otwarty na AGH w Krakowie. Dwa wyjazdy  na Senioriadę  w 2019 i 2021, podczas których słuchacze uczestniczyli  w kilku panelach tematycznych.

Przerwę pandemiczną staraliśmy się nadrobić skracając okres wakacyjny do 1 miesiąca  po poluzowaniu obostrzeń, w roku 2021.

W ramach działalności edukacyjnej prowadzimy kursy języków obcych: angielski, niemiecki i rosyjski.

Począwszy od roku 2019 dużym zainteresowaniem cieszą się wszelkie kursy komputerowe. W kursie organizowanym przez Gminę Miejską Mielec  w ramach projektu „w sieci bez barier” uczestniczyło w sumie 43 osoby.

W roku 2021 po częściowym poluzowaniu obostrzeń wykorzystaliśmy wiele ofert  złożonych  w ramach projektów przez  zewnętrzne stowarzyszenia, finansowane  w większości ze środków  unijnych, ministerstwa pracy i polityki społecznej.

W  sumie z  kursów komputerowych skorzystało ponad 60 słuchaczy.

Aktualnie trwa kolejny kurs dla 24 osób.

2. Działalność w zakresie  kultury

W ramach tej działalności Zarząd organizował liczne wyjazdy  na koncerty, spektakle teatralne. W sumie w czasie III  kadencji zorganizowano  20 wyjazdów kulturalnych.

Oprócz  organizowanych wyjazdów ,w tym obszarze   aktywnie działają  grupy artystyczne:

Grupa teatralno-kabaretowa Senior Show -   41 występów

Chór Echo -  43 występy

Formacja Taneczna Gracja – 62 występy

W bieżącym roku udało nam się reaktywować grupę artystyczną i rękodzieła, gdzie powstają dzieła prezentowane na bieżąco naszym słuchaczom.

Również w bieżącym roku nową nazwę przyjęła sekcja literacka, na „sekcja miłośników kultury i sztuki , z nowymi założeniami.

3. Działalność turystyczna

W czasie III kadencji zorganizowaliśmy  19 wycieczek. W latach przed pandemią corocznie organizowaliśmy ok 8 wycieczek, natomiast w czasie pandemii o połowę mniej z przyczyn oczywistych. Aktualnie nadrabiamy, już jesteśmy po 2 wycieczkach.

4. Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia

W ramach tej działalność coraz  mocniej zwiększamy aktywność fizyczną słuchaczy.

Są to zajęcia:

- Nordic - walking – bardzo duże zainteresowanie słuchaczy

- tenis stołowy -  od 2018  w okresach  kiedy  były lub są dostępne stoły tenisowe w ZST, grupa spotyka się cotygodniowo na rozgrywkach tenisa.

- gimnastyka rekreacyjna- to wciąż rodzaj aktywności cieszący się największym zainteresowaniem pod czujnym okiem wolontariusza Adama. Słuchacze ćwiczą 2 razy w tygodniu w sali gimnastycznej klubu sportowego. Jest to grupa niekiedy do 90 osób.

- gimnastyka korekcyjna- kolejna aktywność fizyczna odbywająca się pod okiem profesjonalnej fizjoterapeutki 2 x w tygodniu  i ciesząca się dużym zainteresowaniem.

- wyjazdy na baseny mineralne do  Solca Zdroju  i Latoszyna.

Zorganizowaliśmy w sumie ponad 10  wyjazdów.

- sekcja rowerowa – aktywna nieustannie praktycznie przez cały rok i bez przerw na pandemię ze względu na rodzaj aktywności na powietrzu

- sekcja ogrodnicza- aktywność w ogrodzie, na powietrzu, spotkania na działkach, integracja, wymiana nasion i sadzonek nie tylko w grupie ogrodniczej lecz wszystkich słuchaczy, głównie przed wykładami.

Do aktywności fizycznej należy zaliczyć pikniki, rajdy, spartakiady jakie odbywały się na wyjazdach, w których MUTW brał udział w każdym roku  gdy nie było pandemii.

5. Integracja i pomoc koleżeńska, wolontariat

- Spotkania integracyjne organizowaliśmy kilka razy w roku z ograniczeniem w roku 2020 i 2021.Podczas tych spotkań słuchacze bawią się świetnie i cieszą się dużym zainteresowanie

- Pomoc koleżeńska na bieżąco czuwa nad słuchaczami, którzy wymagają wsparcia, pomocy w załatwianiu podstawowych spraw, Odwiedzają, rozmawiają telefonicznie, załatwiają wiele spraw prywatnych potrzebującym słuchaczom. Dodatkowo z okazji  świąt odwiedzają z życzeniami. Pomoc przy organizacji  spotkania 80+. Wsparcie przy organizacji spotkań integracyjnych.

- Wolontariat – szczególnie zaangażowanie w organizowaniu corocznej, szlachetnej paczki.

Nasi słuchacze na początku pandemii włączyli się spontanicznie w szycie maseczek dla szpitala w 2020r.  Uczestniczyliśmy w akcji Gaszyn Challange , wspierając chore dzieci.

Aktualnie odbywa się  duża pomoc   w zakresie Mielec dla Ukrainy, zarówno finansowa, rzeczowa , jak i  bezpośrednia w punkcie humanitarnym.

Obszerne, szczegółowe  informacje z działalności Zarządu  w poszczególnych latach były prezentowane na zebraniach sprawozdawczych.


6.Działalność na rzecz pozyskiwania środków:

W latach 2018-2021 ze źródeł zewnętrznych pozyskiwano środki na wsparcie realizacji zadań publicznych w ramach ogłaszanych konkursów:

- z gminy Miejskiej w Mielcu na zadanie pod nazwą „Działania na rzecz aktywizacji intelektualnej i społecznej osób starszych” coroczne wsparcie Gminy Miejskiej Mielec.

- na III i IV  Mieleckie Dni Seniora organizowane wspólnie z Mielecką Radą Seniorów, konkurs grantowy

- na spotkanie słuchaczy  80+ - mały grant

- pozyskane środki od sponsorów na organizowane dni seniora oraz na jubileusze grup artystycznych 2022.

7. W zakresie działalności organizacyjnej:

- uzyskaliśmy zgodę na korzystanie z większej Sali wykładowej ( nr 3), poprzednio nr 1 ( do 2018)  miała tylko 90 miejsc, aktualnie to 250 w normalnych warunkach.

- nowe warunki lokalowe w Centrum Integracji Organizacji Pozarządowych, które Gmina Miejska Mielec udostępniła nam od  15 września ubiegłego  roku. Rozwiązane zostały problemy lokalowe z jakimi borykaliśmy się. Odbywają się tam  większość zajęć .

Centrum Integracji Organizacji Pozarządowych- duże osiągnięcie w zakresie lokalowym. Mamy swoje miejsce, mamy gdzie planować zajęcia, spotykać się, ćwiczyć, rozwijać niektóre pasje, współpracować z młodszymi pokoleniami i innymi  stowarzyszeniami.

- reaktywacja sekcji artystycznej

- wzmożone kursy komputerowe

- pozyskanie sprzętu od sponsora ( rzutnik, sprzęt nagłaśniający)

- prowadzimy stronę internetową, jesteśmy na Facebook, gdzie zamieszczamy wszelkie bieżące informacje .

- dodatkowo umieszczane są relacje z zajęć w Centrum Integracji Organizacji Pozarządowych na Facebook, za pośrednictwem grupy młodzieży z doradczynią prezydenta ds. młodzieży z którymi nawiązaliśmy współpracę.

Nadal nie udało się  utworzyć zespołu zadaniowego , którego celem byłoby pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową, głównie w ramach konkursów grantowych.

Tak więc zadanie to spoczywało wyłącznie w obecnej kadencji na Prezesie,  co jest bardzo trudne . Nowe wyzwanie przed nowym Zarządem.

Prezes Zarządu
Elżbieta Kwiatkowska