www.mutw.mielec.pl

Nawigacja: MUTW » Archiwum wiadomosci MUTW 2021-2022 » Porządek obrad Walnego Zebrania Członków MUTW w 2022 roku

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków MUTW w 2022 roku

Drukuj PDF

Działając na podstawie par.21 pkt 2 i 3 Statutu Stowarzyszenia MUTW, Zarząd Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zwołuje Walne Zebranie Członków na dzień 13 maja 2022 roku, które odbędzie się w Sali nr 3  SCK, godz. 12.30 (pierwszy termin) i godz. 12.45 (drugi termin) z następującym porządkiem obrad:

1. Zagajenie,
2. Wybór przewodniczącego zebrania,  
3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad,
4. Wybór sekretarza Walnego Zebrania,
5. Wybór Komisji uchwał i wniosków,
6. Wybór Komisji skrutacyjnej,
7. Przedstawienie sprawozdania za okres III kadencji Zarządu
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności  Zarządu za  rok 2021,
9. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2021,
10. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
11. Dyskusja nad sprawozdaniami
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
- rozpatrzenia i zatwierdzenia  sprawozdań z działalności Zarządu,
- rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania  finansowego za rok 2021
- udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi,
- rozpatrzenia i zatwierdzenia  sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
- udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej,
- sposobu głosowania wyboru władz (prezesa, członków zarządu,  członków komisji rewizyjnej),
- wyboru prezesa Zarządu,
- ustalenia ilości członków Zarządu /3-11 osób/,
- wyboru pozostałych członków Zarządu,
- ustalenia ilości członków Komisji Rewizyjnej /3-5 osób/,
- wyboru członków Komisji Rewizyjnej

13. Wolne wnioski i zakończenie obrad.  

Wszystkie materiały, które będą przedmiotem Walnego Zgromadzenia, zostały zamieszczone na stronie internetowej MUTW i dostępne są dla zainteresowanych w biurze MUTW mieszczącym się przy ul Skłodowskiej 4, pokój nr 7 w godzinach dyżuru Zarządu.