www.mutw.mielec.pl

Nawigacja: MUTW » Statut

STATUT Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 2012

Drukuj PDF

STATUT STOWARZYSZENIA
Mielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Mielcu

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie pod nazwą: Mielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Mielcu, zwany dalej MUTW, działa na mocy przepisów:

1. ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.)

2. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z póź.zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 2

MUTW jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym i posiadającym osobowość prawną.

§ 3

MUTW jest organizacją pozarządową, działającą non profit, nastawioną na realizację celów statutowych.

§ 4

MUTW współpracuje z;

1/ Prezydentem Miasta Mielca,

2/ Starostą Powiatu Mieleckiego i wójtami gmin,

3/ Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu,

4/ Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie,

5/ Wyższą Szkołą Gospodarki i Zarządzania w Krakowie,

5/ Centrum Kształcenia Ustawicznego w Mielcu.

§ 5

1. MUTW prowadzi swoją działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Siedzibą władz MUTW jest miasto Mielec.

3. MUTW opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 6

1. MUTW może być członkiem krajowych i międzynarodowych federacji uniwersytetów trzeciego wieku oraz innych organizacji o podobnych celach działania.

2. Decyzję w sprawie przystąpienia do organizacji, o których mowa w ust.1,podejmuje Zarząd w trybie uchwały.

3. MUTW może używać odznak, pieczęci i emblematów na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

4. MUTW ma prawo wydawania legitymacji członkowskich.

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

§ 7.

1. Celami MUTW jest działalność charakterze propagatorskim, edukacyjnym i promocyjnym w zakresie:

1/ ochrony i promocji zdrowia, zdrowego stylu życia oraz wiedzy o zdrowiu,

2/ działań na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych,

3/ nauki, edukacji, oświaty, nauki języków obcych oraz obsługi komputera,

4/ krajoznawstwa oraz propagowania i organizacji aktywnego wypoczynku członków,

5/ kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

6/ działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami, w tym z innymi uniwersytetami trzeciego wieku w kraju i na świecie,

7/ upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, w tym działań wspomagających rozwój demokracji,

8/ promocji i organizacji wolontariatu.

§ 8.

1. MUTW realizuje swoje cele statutowe w formach:

1/ prowadzenia działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, krajoznawczo-turystycznej, aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych,

2/ wydawania okolicznościowych pism i biuletynów,

3/ tworzenia klubów zainteresowań,

4/ organizowania i finansowania seminariów, szkoleń, konferencji, warsztatów, debat, wystaw, koncertów, imprez rekreacyjno-sportowych,

5/ organizowania, finansowania i popierania działalności promocyjnej, informacyjnej zbieżnej z celami MUTW,

6/ organizowania i finansowanie działalności wydawniczej, mającej na celu propagowanie rozwoju i propagowanie idei przyświecających celom MUTW,

7/ współpracy z instytucjami państwowymi i samorządowymi, z uczelniami wyższymi w kraju i zagranicą, instytutami badawczymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie zgodnym z celami MUTW oraz współpracę z podmiotami wykazującymi zainteresowanie celami MUTW,

 

2. Działalność edukacyjna prowadzona jest periodycznie, w systemie semestralnym.

§ 9.

Po uzyskaniu statusu organizacji pożytku publicznego MUTW może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

1. MUTW skupia osoby zainteresowane i popierające idee i cele uniwersytetu trzeciego wieku.

2. Członkami MUTW mogą być osoby fizyczne i prawne.

3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym MUTW. Osoba prawna działa w MUTW przez swojego przedstawiciela.

 

§ 11

Członkowie MUTW dzielą się na:

1/ zwyczajnych,

2/ wspierających,

3/ honorowych.

§ 12

1. Członkiem zwyczajnym może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który złoży pisemną i własnoręcznie podpisaną deklarację przystąpienia do MUTW, wpłaci wpisowe i semestralną składkę członkowską

2. Członkiem MUTW może być jedynie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw publicznych.

3. O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych decyduje Zarząd MUTW w drodze uchwały.

4. Od negatywnego stanowiska w przedmiocie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych MUTW – przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego zebrania członków w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji.

§ 13

Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1/ aktywnego uczestniczenia w pracach MUTW oraz propagowania jego celów i programu,

2/ przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał organów MUTW,

3/ regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w MUTW.

 

§ 14

1.Członek zwyczajny ma prawo:

1/ zgłaszać w formie pisemnej lub ustnej kandydatury na członków władz MUTW,

2/ wybierać i być wybieranym do organów MUTW (posiada czynne i bierne prawo wyborcze),

3/ uczestniczyć w zebraniach i imprezach organizowanych przez organa MUTW,

4/ korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy MUTW w ramach przyjętych procedur,

5/ nosić odznakę organizacyjną i posiadać legitymację członkowską,

6/ zaskarżać uchwały lub orzeczenia Zarządu MUTW w sprawach członkowskich do Walnego Zebrania Członków z wyłączeniem decyzji, od których statut nie przewiduje odwołania,

7/ zgłaszać opinie, wnioski i postulaty pod adresem organów MUTW.

§ 15

1. Członkiem wspierającym MUTW może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych lub osoba prawna – zainteresowana statutową działalnością Uniwersytetu, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.

2. Członkom wspierającym przysługują prawa członka zwyczajnego za wyjątkiem prawa wyborczego.

3. Decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu kandydatury na członka wspierającego MUTW podejmuje Zarząd w drodze uchwały.

4. Od decyzji o odrzuceniu kandydatury na członka wspierającego MUTW – przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji.

5. Decyzję o ustaniu członkostwa wspierającego MUTW podejmuje Zarząd w drodze uchwały – na wniosek zainteresowanego.

6. Decyzję o pozbawieniu statusu członka wspierającego podejmuje Zarząd w drodze uchwały. Przyczyną uzasadniającą pozbawienia statusu członka wspierającego jest trwałe zaprzestanie świadczeń na rzecz MUTW, do których członek wspierający się zobowiązał.

7. Od uchwały Zarządu o pozbawieniu statusu członka wspierającego – przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji.

§ 16

1. Członkiem honorowym MUTW może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei promowanych przez Uniwersytet lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla niego.

2. Członkowi honorowemu przysługują prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.

3. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich.

4. Nadanie bądź pozbawienie statusu członka honorowego MUTW następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków - na wniosek Zarządu.

 

§ 17

Członkowie honorowi i wspierający mogą uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 

§ 18

Wszyscy Członkowie MUTW obowiązani są do przestrzegania statutu oraz innych uchwalonych w oparciu o statut regulaminów i uchwał organów Uniwersytetu, pod rygorem utraty członkostwa .

§ 19

Ustanie członkostwa w MUTW następuje przez:

  1. skreślenie z listy członków,
  2. wykluczenie z MUTW.

§ 20

1. Skreślenie z listy członków zwyczajnych MUTW następuje w wyniku:

1/ złożenia pisemnej rezygnacji lub ustnego oświadczenia złożonego członkowi Zarządu, które zostanie potwierdzone stosowną notatką;

2/ opóźnienia dłuższego niż dwa miesiące - z płaceniem składki członkowskiej, W uzasadnionych przypadkach Zarząd może zwolnić członka z opłacenia składki członkowskiej.

3/ śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną.

2. Wykluczenie z grona członków następuje w drodze uchwały Zarządu, od której służy odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia, do Walnego Zebrania. Uchwała Walnego Zebrania o wykluczeniu jest ostateczna.

3. Uchwała o wykluczeniu może zostać podjęta w przypadku:

1/ rażącego naruszenia postanowień Statutu,

2/ działania na szkodę MUTW,

3/ popełnienia czynu niegodnego członka MUTW.

 

Rozdział IV: Struktura organizacyjna organów Stowarzyszenia

§ 21

1. Władze MUTW stanowią:

1) Walne Zebranie Członków,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.

§ 22

1. Kadencja wszystkich organów MUTW trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów osób obecnych na Walnym Zebraniu Członków.

2. Walne Zebranie może podjąć uchwałę o wyborze członków organów MUTW w głosowaniu tajnym.

4. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

5. Jednocześnie można pełnić tylko jedną funkcję w wybieralnych władzach MUTW wszystkich szczebli.

6. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

§ 23

1. W przypadku rezygnacji z członkostwa, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, skład tego organu - o ile zachodzi taka potrzeba – zostaje uzupełniony.

2. Na miejsca wakujące w Zarządzie, lub Komisji Rewizyjnej mogą zostać powołane osoby rekomendowane przez organ, którego uzupełnienie dotyczy, w trybie uchwały.

3. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 2/5 liczby członków pochodzących z wyboru w składzie danego organu.

4. Decyzja o dokooptowaniu członków władz wymaga akceptacji najbliższego Walnego Zebrania Członków.

§ 24

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą MUTW.

2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. W Walnym Zebraniu członków biorą udział:

1/ z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,

2/ z głosem doradczym - pozostali członkowie Uniwersytetu oraz zaproszeni goście.

4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków powiadamia Zarząd w sposób przyjęty w uniwersytecie, w szczególności na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej lub w każdy inny skuteczny sposób, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.


§ 25

1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd.

2. Walne Zebranie Członków, odbywa się nie rzadziej niż raz w roku.

3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

§ 26

1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych na zebraniu.

2. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.

§ 27

Do kompetencji Walnego zebrania członków należy:

1/ uchwalanie statutu i jego zmian, zmiana siedziby MUTW,

2/ uchwalanie głównych kierunków działania Uniwersytetu,

3/ uchwalanie regulaminów niezastrzeżonych do właściwości innych władz MUTW,

4/ wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu oraz członków władz MUTW,

5/ podejmowanie uchwał w przedmiocie ustanowienia bądź rozwiązania organu doradczego Uniwersytetu,

6/ rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

7/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium ustępującym władzom MUTW,

8/ rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych,

9/ nadawanie i pozbawianie - na wniosek Zarządu - statusu członka honorowego MUTW,

10/ rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu o wykluczeniu z listy członków MUTW,

11/ nadawanie dyplomów, wewnętrznych odznaczeń i medali ,

12/ podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzenia majątkiem MUTW,

13/ podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,

14/ podjęcie uchwały o rozwiązaniu MUTW i przeznaczeniu jego majątku.

 

§ 28

1. Nadzwyczajne Walne zebranie członków zwołuje Zarząd:

1/ z własnej inicjatywy,

2/ na żądanie Komisji Rewizyjnej,

3/ na pisemny wniosek 1/3 spośród ogólnej liczby członków zwyczajnych MUTW uprawnionych do głosowania,

2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne zebranie członków w ciągu trzech miesięcy od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w pkt 1 ppkt. 2/ i 3/.

3. Nadzwyczajne Walne zebranie członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

4. Obradami Walnego zebrania członków kieruje Przewodniczący zebrania. Funkcja Przewodniczącego walnego zebrania, sekretarza oraz członków Komisji nie koliduje z czynnym i biernym prawem wyborczym osób sprawujących te funkcje.

§ 29

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności MUTW, a za swoją pracę i działalność odpowiada przed Walnym zebraniem członków.

§ 30

1. Zarząd MUTW liczy, co najmniej trzy osoby i nie więcej niż jedenaście osób.

2. Prezesa Zarządu wybiera Walne zebranie członków.

3. Pozostałych członków Zarządu wybiera Walne zebranie członków, określając liczebność Zarządu w danej kadencji w zgodzie z ust. 1.

 

4. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd konstytuuje się, wybierając spośród swojego grona 1-2 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. Stanowisko wiceprezesa może łączyć ze sobą funkcję skarbnika lub sekretarza.

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż 1 raz w miesiącu.

6. Do zakresu działania Zarządu należy:
1/ zwoływanie Walnego zebrania członków ,

2/ realizacja programu i celów MUTW oraz wykonywanie uchwał Walnego zebrania członków,

3/ określanie szczegółowych kierunków działania Uniwersytetu,

4/ uchwalanie okresowych programów pracy oraz przygotowywanie rocznych sprawozdań z działalności MUTW,

5/ prowadzenie spraw członkowskich, w tym ewidencji członków MUTW,

6/ podejmowanie uchwał o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych lub wspierających MUTW,

7/ podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego i ruchomego Uniwersytetu,

8/ podejmowanie uchwał o przynależności MUTW do krajowych i międzynarodowych organizacji oraz delegowanie przedstawicieli Uniwersytetu do tych organizacji i na spotkania zagraniczne,

9/ określanie wysokości opłaty wpisowej i składek członkowskich,

10/ podejmowanie uchwał o przyznaniu dyplomu, tytułu,

11/ wnioskowanie do Walnego zebrania członków o nadanie odznaczeń, dyplomów itp.,

12/ składanie Walnemu zebraniu członków sprawozdania ze swojej działalności,

13/ ustalanie rocznego budżetu MUTW,

14/ opracowywanie rocznego sprawozdania finansowego,

15/ inspirowanie słuchaczy do podejmowania działań w zakresie wolontariatu i ekologii,

§ 31

Prezes Zarządu reprezentuje MUTW, kieruje pracami Zarządu oraz koordynuje działalność Uniwersytetu.

 

§ 32

1. Komisja Rewizyjna jest powołana do sprawowania nadzoru i kontroli nad działalnością MUTW.

2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą co najmniej trzy, lecz nie więcej niż pięć osób spośród członków zwyczajnych MUTW, które na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

1/ nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;

2/ nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.

3/ nie pobierają za pełnienie swoich funkcji wynagrodzenia.

4. Komisja Rewizyjna:

1/ bada sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu;

2/ przeprowadza raz w roku kontrolę działalności Stowarzyszenia w wybranych obszarach,

3/ składa na Walnym zebraniu członków wnioski o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom MUTW,

4/ jest uprawniona do opiniowania wyboru podmiotu dokonującego badania sprawozdania finansowego Uniwersytetu, o ile przepisy o rachunkowości stawiają wymóg badania sprawozdania;

4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

5. Komisja Rewizyjna przedstawia sprawozdanie z działalności Walnemu zebraniu członków.

 

Rozdział V. Majątek i fundusze

§ 33

Majątek MUTW stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze i przychody przewidziane statutem.

§ 34

1. Źródłami finansowania działalności MUTW są:

1/ opłaty wpisowe i składki członkowskie,

2/ przychody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,

3/ darowizny, dotacje, zapisy i spadki,

4/ granty i subwencje,

5/ przychody z ofiarności publicznej,

6/ przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego.

2. Przychody ze wszystkich źródeł wymienionych w ust.1 przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych MUTW.

3. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia winny być przechowywane - za wyjątkiem bieżącego pogotowia kasowego - w banku na rachunku MUTW.

4. Nowo przyjęci członkowie Uniwersytetu wpłacają opłatę wpisową oraz składkę członkowską, w kwocie ustalonej Uchwałą Zarządu na dany rok akademicki, z chwilą złożenia dokumentów,

5. Członkowie MUTW wpłacają, do końca miesiąca rozpoczynającego kolejny semestr, składkę członkowską w wysokości ustalonej przez Zarząd na dany rok akademicki.

6. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi osoby prawne.

§ 35

1. Do reprezentowania MUTW w stosunkach zewnętrznych, w tym do podpisywania pism i dokumentów związanych z bieżącą działalnością Uniwersytetu upoważniony jest jednoosobowo prezes Zarządu MUTW lub dwóch członków Zarządu, w tym jeden z wiceprezesów Zarządu.

2. Do ważności składanych oświadczeń woli, nabywania praw i zaciągania zobowiązań wymagane są dwa podpisy: prezesa lub wiceprezesa łącznie ze skarbnikiem lub innym członkiem zarządu.

Rozdział VI : Zmiana statutu i rozwiązanie MUTW

§ 36

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu MUTW przez Walne zebranie członków wymaga bezwzględnej większości głosów, przy obecności, co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.

2. Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz rozwiązanie MUTW mogą być przedmiotem obrad Walnego zebrania członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego zebrania członków. Do zawiadomienia określonego w § 23 ust. 4 statutu należy załączyć projekty stosownych uchwał.

3. Uchwalenie statutu lub jego zmiana wywiera skutki prawne z chwilą wpisania do KRS.

4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu MUTW, Walne zebranie członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku.

6. Wraz z rozwiązaniem MUTW rozwiązaniu ulegają wszystkie jego jednostki organizacyjne oraz organy doradcze.

7. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji MUTW, nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r Nr 79, poz. 855, z późn. zm.).


Rozdział VII . Postanowienia końcowe

§ 37

Zabrania się dokonywania czynności, o których mowa w art. 20 pkt 7 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 873 z póź. zm.) tj.:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem MUTW w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz małżonków, krewnych i powinowatych tych osób, jak również osobom związanym z wymienionymi osobami z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanymi dalej „osobami bliskimi”,

2) przekazywania majątku MUTW osobom i pracownikom, o których mowa w punkcie 1) na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje nieodpłatnie lub na preferencyjnych zasadach,

3) wykorzystywanie majątku MUTW na rzecz osób i ich bliskich, o których mowa w punkcie 1) chyba, że wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu MUTW,

4) zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Uniwersytetu, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§ 38

Niniejszy tekst Statutu został przyjęty Uchwałą nr 2/2011 z dnia 10 listopada 2011 roku Zebrania Członków Założycieli Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Mielcu i wszedł w życie z dniem jego zarejestrowania w KRS co nastąpiło w dniu 12 stycznia 2012 roku pod numerem KRS 00004075515